Miljö & Kvalité

Greenline-produkter
Skyltställets har flera produkter i vårt ”greenline-sortiment”
Dessa produkter är ett miljövänligt alternativ.
Under våra produkter så ser man tydligt vilka som har detta alternativ.
Greenline

Miljöpolicy

  Skyltställets miljöpolicy ska säkerställa att vi

 • alltid väljer det minst miljöpåverkande alternativet i vår tillverkning
 • följer gällande miljölagstiftning
 • vid val av produkter samt vid nyinvesteringar tar vi hänsyn till miljöpåverkan
 • återvinner förpackningsmaterial och emballage
 • sorterar avfall på ett miljömässigt fördelaktigt sätt
 • minimerar utsläpp
 • strävar efter att reducera och effektivisera användningen av energi
 • minimerar användandet av kemikalier
 • väljer underleverantörer som aktivt arbetar för en bättre miljö

Kvalitetspolicy

  Skyltställets kvalitetspolicy ska säkerställa att

 • produkter och tjänster är vad kunden begär – fria från fel och levererade i rätt tid.
 • Vår personal har rätt kompetens som bibehålls genom fortbildning.
 • Skyltstället anlitar leverantörer som uppfyller de kvalitetskrav som Skyltstället själva har.
 • Kontakterna med våra kunder sker med bästa affärsmässiga dialog

Produktion

  Skyltställets produktion är certifierad enligt nedan.

 • ISO9001
 • ISO14001

iso