Skyltar Sundsvall

Skyltar Sundsvall

Personal

Anna-Maria Kläng Skyltstället Sundsvall

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Sundsvall med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Sundsvall, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Mobil: 072-222 07 60
E-post: order.sundsvall@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Sundsvall

  • Stenstaden ligger inom område med detaljplan, då krävs enligt Plan- och bygglagen bygglov för uppsättning eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. Vad som är väsentlig förändring får bedömas från fall till fall. Byte av front i befintlig skylt är bygglovskrävande om den väsentligt avviker från den befintliga skyltens utseende. Skyltar ska vara lämpliga med hänsyn till stadsbilden på platsen. De ska ha en yttre form och färg som är lämpliga för dem själva och som ger en god helhetsverkan. Vidare ska de utformas så att de inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen
  • Skyltar och skyltanordningar är tillståndspliktiga enligt ordningslagen när de står på offentlig plats. Enligt den lokala ordningsstadgan krävs tillstånd även för skyltar på och ovan fastighet och byggnad när dessa riktar sig mot offentlig plats.
  • Vid sekelskiftet var det vanligt att skyltar målades direkt på putsen och då ofta i det släta väggband som ibland finns mellan första och andra våningen. I stället för att måla direkt på putsen kan man måla putskulören på en slät skiva och sedan måla skylten på denna. Även emaljskyltar eller glasskyltar målade på baksidan av glaset kan vara lämpliga.
  • Skyltning inom skyltfönstrets ram får ske fritt utan bygglovsprövning. Dekaler på skyltfönstret är dock bygglovskrävande. Omfattande dekaler i starka kulörer bör ej förekomma.
  • Större fasadflaggor placerade i de övre våningarna bör undvikas. För små fasadflaggor intill butiksentré gäller en fri höjd över trottoar av min 2.1 m.

Kontakta oss på Skyltstället Sundsvall så får ni veta mera om skyltar Sundsvall.