Skyltar Örebro

Skyltar Örebro

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Örebro med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Örebro, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Mobil: 076-845 77 72
E-post: order.orebro@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Örebro

Örebro ska vara en levande stad med aktiv handel och för det behövs skyltar av olika slag. Skyltar leder oss rätt i staden och de tillför en mångfald när det gäller färger, former och de fungerar som betydelsefulla ljuskällor efter mörkrets inbrott.

Alla skyltar verkar i ett sammanhang där många faktorer samverkar och de påverkar alla som rör sig i det offentliga rummet. För att inte skyltar ska bli alltför dominerande, verka störande eller utgöra hinder för framkomligheten i staden har Örebro kommun tagit fram riktlinjer för skyltning som beskriver kommunens ställningstagande vid placering och utformning av skyltar. Detta för att ge en tydlig vägledning till alla som ska sätta upp en skylt.

Örebro Kommun är restriktiv till skyltning på allmän plats. Skyltar ska inte dominera stadsbilden. Det är därför viktigt att skyltarnas gestaltning anpassas till byggnadens karaktär, fasadindelning och gaturum.

Olika miljöer har olika förutsättningar när det t.ex. gäller platsens skala, dess ålder, typ av bebyggelse, karaktär eller på vilket sätt man vistas på platsen. Exempel på olika miljöer som ”tål” olika mycket skyltning är – Örebro centrum, handelsområden, industriområden, externa köpcentras, arbetsplatsområden, bostadsområden, kulturmiljöer, naturmiljöer, parker, allmänna anläggningar, trifikmiljöer och vattenrum.

I vissa icke kommersiella miljöer kan skyltar upplevas som ett främmande och störande inslag. Det kan vara bostadsområden, kulturmiljöer och parker. I denna typ av miljöer blir det därför extra viktigt att man ser till, och tar hänsyn till, helheten. Skyltar på landsbygden kan påverka landskapsbilden negativt och här bör stor hänsyns tar till omgivningen.

I Örebro finns en koncentration av butiker och andra verksamheter som har behov av firmaskyltar. Skyltar ska dock inte dominera stadsbilden. Det är därför viktigt att skyltarnas utformning anpassas till byggnadens karaktär, fasadindelning och gaturum.

Uppsättning, väsentlig ändring och flytt av skylt kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Att hitta en balans mellan platsen, byggnadens fasad och skyltens utformning är viktigt för att skapa ett positivt helhetsintryck. När man lyckas hitta denna balans kan karaktären på plats förstärkas och på så sätt kan en genomtänkt utformning av en skylt leda till ökad trivsel på platsen. Att rikstäckande eller multinationella affärskedjor har egna skyltprogram innebär därför inte att dessa automatiskt kan accepteras.

Skyltar ska alltid anpassas till storlek, form och innehåll till den plats där de ska sättas upp och de ska vara dimensionerade, i storlek och antal, för sitt ändamål. Skyltar får inte heller placeras så att de påverkar offentliga konstverk eller utsmyckningar.

Bra att tänka på:

 • Ta hänsyn till områdets karaktär och utformning av byggnaden som skylten ska sättas på eller intill.
 • Sträva efter en tydlig text och en tilltalande form. Skyltar ska vara lättlästa, tydliga och vara lätta att förstå och kunna läsa på avstånd.
 • Följ lokala skyltprogram för området, om sådant finns.
 • Form och färg ska vara lämplig för att skylten som sådan samt ge en god helhetsverkan.
 • Utforma skylten med samma höga kvalitet som byggnaden.
 • Skyltbelysningen bör vara av lågenergityp och får inte vara störande för boende eller trafikanter.
 • Skylten får inte strida mot gällande detaljplan.
 • Fråga alltid fastighetsägaren om tillstånd att sätta upp en skylt.
 • Ta gärna kontakt med någon som kan hjälpa till med utformningen an din skylt, Örebro kommun ställer krav på att skylten ska vara fackmannamässigt utförd.
 • Även väsentlig förändring, flytt samt byte av skylttyp kräver bygglov.
 • En skylt får inte utgöra en fara för människors hälsa och säkerhet eller orsaka väsentlig olägenhet för omgåvningen.
 • Skyltar på offentlig plats – tillstånd av polisen.
 • Varaktighet – Bygglov för skyltar prövas utifrån varaktigthet. När en skylt suttit på samma plats under totalt två veckors tid under en period av ett år, är den varaktigt och kräver bygglov.
 • För skyltar och reklam inom vägområdet på en allmän väg krävs tillstånd av väghållaren, det vill säga Trafikvärker eller av Örebro kommun.
 • Tillfällig skyltning, för t.ex. kultur- och idrottsarrangemang, ”mäklarskyltar” eller valkampanjer – Dessa kräver tillstånd från polisen.
 • Örebro kommun har speciella riktlinjer för skyltar i i trafikmöljöer, Örebro innerstad/stadsdelscentrum, park-och naturområden, handels- och verksamhetsområden, bostadsområden, arenor – dessa finns att läsa på Örebro kommuns hemsida.

Kontakta oss på Skyltstället Örebro så får ni veta mer om skyltar i Örebro.