Skyltar Malmö

Skyltar Malmö

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Malmö med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Malmö, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Mobil: 076-3448559
E-post: order.malmo@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Malmö

Regelverket i korthet
BYGGLOV
Inom ett detaljplanelagt område krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Utgå ifrån att alla skyltar, vepor och motsvarande samt ändringar av desamma behöver bygglov, även skyltar av tillfällig karaktär. Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret i god tid innan du beställer eller sätter upp din skylt för att få veta vad som gäller i ditt fall.
All bygglovprövning sker utifrån Plan- och bygglagen (se även sidan 22). En bedömning görs av det enskilda fallet. Genom att följa riktlinjerna underlättas bygglovhanteringen och ditt bygglov kan beviljas snabbare.
POLISTILLSTÅND OCH MARKUPPLÅTELSE
För att sätta upp en skylt på allmän plats krävs polistillstånd samt markupplåtelse från gatukontoret. Polistillstånd krävs även för affischer, annonser och liknande med allmän reklam som riktas mot allmän plats. Det kan således krävas polistillstånd för skyltar som inte behöver bygglov.
VIKTIGA MÅTT
Skyltar, markiser och flaggor ska placeras enligt de mått som finns angivna i den lokala ordningsstadgan, så att inte framkomligheten för trafikanter av olika slag och renhållningen hindras (se illustration nedan).
FASTIGHETSÄGAREN ÄR ANSVARIG
Fastighetsägaren är ansvarig för vad som händer på en fastighet, t.ex. att skyltar har de lov och tillstånd som behövs. Fastighetsägarens tillstånd krävs alltid för att sätta upp en skylt. För skyltar på allmän plats behövs markupplåtelse från gatukontoret.

 

Mer information finns på Malmö kommuns hemsida: Malmö kommun Bygglov Riktlinjer