Skyltar Haninge

Skyltar Haninge

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Haninge med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Haninge, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Mobil: 076-0507668
E-post: order.haninge@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Haninge

Skyltars storlek och placering – vad är viktigt att tänka på?

• Platsen, d.v.s. stadsrummets skala och kulturhistoriska värde.

• Byggnadens arkitektoniska särdrag, byggnadselement och uttryck. Detta innebär att skyltarna underordnar sig byggnaden, t.ex. att listverk, pilastrar och andra viktiga byggnadsdetaljer lämnas fria från skyltar och att skyltar anpassas efter fönstersättningen.

• Människans storlek och den hastighet och avstånd som hon förväntas passera skylten med. • Skylt placeras inom den fastighets gräns vars verksamhet skylten tillhör. • Den plats man ska välja i första hand är vid verksamhetens entré eller ovanför fönster i bottenvåningen.

• Skyltar som visar vägen till verksamhet som finns längre bort, s.k. hänvisningsskyltar, tillåts endast undantagsvis (annars skulle Huddinge fyllas av skyltar). Undantag kan t.ex. vara allmän service som vårdcentral, bibliotek och liknande.

• Finns speciellt skyltprogram för byggnaden eller en yta anvisad för skyltning, ska dessa rekommendationer följas. Sid. 5 av 29

• Utmed Haninges infarter och andra trafikleder inklusive spårbunden trafik bör antalet skyltar begränsas till vad som krävs för att besökare och turister enkelt ska finna nödvändig information. Skyltar bör inte förekomma inom en zon på 50 meter från yttre körbanekant, spår eller liknande. Skyltar utanför denna zon ges en enhetlig utformning som integreras i den omgivande miljön. Överflödig och störande skyltning ska inte förekomma. Detta gäller samtliga skyltar, kommunens skyltar samt kommersiell skyltning vi infarterna, ”entréerna” till Haninge.

• Trafiksäkerheten. Skyltar ska inte placeras så att de innebär fara för trafiksäkerheten. Vägverket anser att det är olämpligt med skyltar, som inte hör till trafikmiljön, inom vägens/gatans omedelbara närhet (ca 50 meter) p.g.a. att de kan distrahera trafikanten. Gäller runt infartsleder och liknande, utan intilliggande bebyggelse.

• Antalet skyltar bör också begränsas längs kajer och broar och längs stadens övriga vattenrum, så att vattenrummets karaktär och skönhet bibehålls.

• Framkomligheten. Skylt får aldrig placeras så att den är ett hinder för personer som har svårt att se eller att röra sig.

• Måttlig skyltning. Fasader bör inte kläs in helt av skyltar. Informationsvärdet minskar när skyltar försöker ”överrösta” varandra.

• Antalet skyltar bör begränsas så att flera olika verksamheter har möjlighet att synas. Alla verksamheter i bottenvåningen, som vänder sig till allmänheten, ska, om möjligt, få ha skylt.

• Skyltar får inte placeras så att de hindrar snöröjning och renhållning.

Skyltars utformning – vad är viktigt att tänka på?

• Skyltar som finns på platser där de blir väl synliga för en stor allmänhet ska utformas med hög kvalitet, högre kvalitet än som krävs på skyltar som vänder sig till en mindre ”intern” krets, t.ex. inom ett industriområde eller mot en gård utan historiskt eller konstnärligt värde.

• Gaturummen har sin ljusmässiga koncentration i gatans nivå. Detta innefattar även lysande skyltar. Det innebär att det ställs andra och högre krav på skyltar som placeras högt på en fasad. Då passar det bra med friliggande bokstäver eller fria konturer av neon eller liknande.

• Skyltar i gatuplanet ska vara lämpliga för byggnaderna och ge en god helhetsverkan, dock ställs inte samma höga krav på skyltarnas utformning som på skyltar högre upp på fasaden, som får en större påverkan på stads- eller landskapsbilden.

• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer fordrar skyltar utformade med särskild omsorg. Ett högt kulturhistoriskt värde medför högre krav på skyltens anpassning till byggnaden. Detta säger Plan- och bygglagen: 3 kap 12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

• Sträva efter tydlig text och tilltalande grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll.

• Utforma skylten så att den kan läsas även av dem som har nedsatt syn.

• Eventuella befintliga olämpliga skyltar bör inte tas som föredöme. Om t.ex. platser/byggnader rustas upp bör nya skyltars utseende anpassas till den ändrade stadsbilden.

• Skyltars form, färg och storlek samordnas med andra skyltar i närheten.

• Skyltband längs fasad bör undvikas. Att visa hela verksamheten med långa obrutna skyltband är ofta olämpligt, speciellt inom stenstaden.

• Att visa verksamhetens utbredning innanför fasaden är normalt onödigt men i vissa speciella fall kan det vara angeläget. Detta kan, om det är lämpligt, göras med en tunn lysande linje, typ neonslinga, som är avbruten på passande ställen.

• Verksamhetens namn, inte produkt- och varumärkesreklam, bör dominera.

• Skyltar ska vara fackmannamässigt utförda i material och konstruktion som kan underhållas och som åldras vackert.

• Skyltar får inte utformas på sådant sätt att de kan förväxlas med trafiksignaler, vägmärken eller utryckningsfordons ljussignaler.

• Skyltars ljus och eventuellt ljud från tekniken ska inte störa boende eller trafikanter.

• Skyltprogram som upprättas inom företagskedjor och liknande, kan behöva anpassas till stadsbilden i Haninge och till den enskilda byggnaden.

Kontakta oss på Skyltstället Haninge så får ni veta mera.