Skyltar Göteborg

Skyltar Göteborg

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Göteborg med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Göteborg, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Mobil: 070-666 51 40
E-post: order.goteborg@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Göteborg

 • Skyltar ska anpassas så att de blir en del av helheten och inte dominerar andra delar av gatubilden. Se på hela fasaden, din skyltning kan bidra till att framhäva byggnadens kvaliteter.
 • Skyltars storlek ska anpassas till husets karaktär och de ska placeras så att de tillsammans med andra eventuella skyltar på huset skapar en god balans i det samlade fasaduttrycket.
 • Skyltar ska inte bryta mot en byggnads horisontala och vertikala huvuduppdelning.
 • Fasadskyltar får inte täcka hela fasaden eller hela byggnadsdelar. Tillräckligt med luft ska lämnas runt skylten så att det syns att den sitter på en byggnadsdel och att huset har kontakt med marken. Skyltar ska placeras med ett fritt mått till intilliggande fönster.
 • Skyltar bör inte täcka dörrar, fönster eller byggnadsdetaljer som konsoler, gesimser, ornamentik, pilastrar med mera.
 • Byggnadens gatuvåning är i allmänhet mer tålig för skyltning än de övre våningarna. Skylt ska därför i första hand placeras vid skyltfönster eller entré i gatuvåningen och bara i undantagsfall placeras högre upp. Den övre delen av fasaden kan behöva fredas för att behålla sin kulturhistoriska läsbarhet.
 • Gaturummet har generellt sin ljusmässiga koncentration i gatans nivå. Detta innebär att även lysande skyltar är lämpligast där.
 • Fasadskylten ska upplysa om vilken affär eller rörelse man finner där. Undvik produkt- och varumärkesreklam. Tänk på att en stor textmängd försämrar läsbarheten.
 • Skyltar bör inte skjuta ut mer än 1,2 m från fasaden. På smala gator är ett mindre mått ofta lämpligt. På flagg- och pendelskyltar räcker 0,6 – 0,8 m oftast bra.
 • Eventuella befintliga olämpliga skyltar bör inte tas som föredöme för nya skyltar.
 • Om till exempel platser och byggnader rustas upp bör nya skyltars utseende anpassas till den ändrade stadsbilden.
 • Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.
 • Skyltars ljus och eventuellt ljud från tekniken ska inte störa boende eller trafikanter.
 • Om byggnaden innehåller många olika företag som byts ut då och då kanske det är dags att ta fram ett skyltprogram för byggnaden.Mer information om skyltning i Göteborg på kommunens hemsida (PDF)

Kontakta oss på Skyltstället Göteborg så får ni veta mera om skyltar i Göteborg.