Skyltar Eskilstuna

Skyltar Eskilstuna

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Eskilstuna med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Eskilstuna, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Mobil: 072-5325206
E-post: order.eskilstuna@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Eskilstuna

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning i detaljplanelagt område. Detta gäller även tillfälliga skyltar (mer än 3 dagar), skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam och markiser med reklam. Byggskylt mindre än ett halvår kräver inte bygglov men den måste då finnas inom arbetsområdet.

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar skyltning inom område med detaljplan.

  • Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur och kulturvärden.
  • Form och färg ska vara lämpliga för skylten som sådan samt ge en god helhetsverkan.
  • Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.
  • Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet.
  • Lämplig placering och utformning prövas av stadsbyggnadsnämnden.Trafik- och gatunamnsskyltar är inte bygglovpliktiga.

Utanför kommunens tätorter är marken i regel inte detaljplanelagd, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller. Det är länsstyrelsen och vägverket som beslutar om tillstånd för skyltning i dessa områden. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.

Platsspecifika regler

Centrumområden
I centrumområden med gångtrafik och där hastigheten är lägre kan skyltarna vara mindre och ändå synas. Anpassningen blir också här viktig då skyltarna är fler och bör samordnas. För gågator blir därför anpassning vad gäller placering, storlek och utformning särskilt viktig, då skyltar ses på nära håll och fler butiker ska samsas om annonsering av sin verksamhet. Stora reklamtavlor bör undvikas. Med tanke på framkomligheten bör stationära markskyltar undvikas. Flyttbara markskyltar får inte försämra framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Kulturhistoriskt intressanta områden
I dessa områden ställs särskilt höga krav på anpassning. Skylten ska anpassas till byggnadsmiljöns tidsperiod. I sekelskiftesmiljöer kan friliggande bokstäver eller skylt målad direkt på fasad vara lämpliga. Vid flaggskyltning är skyltar av smide att föredra. Reklampelare eller annan allmänreklam bör undvikas.

Eskilstunas infarter
Eskilstunas infarter ska inte domineras av reklamskyltar. Större skyltar bör därför undvikas.

Industriområden
Företagsspecifika hänvisningsskyltar ska samordnas inom området, t ex i form av en informationstavla. Utmed större vägar kan något större skyltar accepteras. Det blir då särskilt viktigt att informationen är kortfattad och tydlig, för att inte äventyra trafiksäkerheten.

(Texten saxad från Eskilstuna Kommuns hemsida)

Kontakta oss på Skyltstället Eskilstuna så får ni veta mera om skyltar i Eskilstuna.